top of page

Allt om räddningsvästar enligt SOLAS konventionen

Uppdaterat: 18 okt. 2022

Detta är första artikeln i en serie av artiklar som behandlar livräddningsutrustning på fartyg enligt kapitel tre i den internationella konventionen om säkerhet på fartyg, SOLAS - Safety Of Life At Sea.

Artikeln riktar sig till dig som ska gå grundkurs i Basic safety enligt STCW Manila eller behöver en uppdatering inför din fortbildningskurs i Basic safety. Även för dig som bara är intresserad av ämnet eller kanske står i begrepp att köpa nya flytvästar till din fritidsbåt kan ha nytta av artikeln.


I dagligt tal säger vi gärna flytväst men tittar vi lite mer noggrant på saken kan vi dela in flytvästar i flythjälpmedel och räddningsvästar. Denna artikeln kommer behandla vad som krävs enligt SOLAS konventionen för att flytvästen ska uppfylla kraven som räddningsväst.

Övning med godkända deplacerade räddningsvästar.


Hur många räddningsvästar måste finnas ombord?


Att alla som befinner sig ombord på ett fartyg ska ha tillgång till en godkänd räddningsväst i händelse av en nödsituation är alla överens om. Detta är också ett av SOLAS grundkrav. Men reglerna är mer specifika än så. I regel sju i SOLAS konventionens tredje kapitel hittar vi följande information.

 1. För passagerarfartyg som genomför en resa som inte tar mer än 24 timmar ska det utöver en räddningsväst per person finnas räddningsvästar till spädbarn. Antalet skall uppgå till minst 2,5% av antalet passagerare ombord.

 2. För passagerarfartyg som genomför en resa som tar 24 timmar eller mer ska det finnas räddningsvästar till alla spädbarn ombord.

 3. Räddningsvästar för barn i ett antal av minst 10% av antalet passagerare ombord eller så många räddningsvästar i barnstorlek som det finns barn ombord.

 4. Tillräckligt många räddningsvästar till besättning på vakt och tillräckligt många räddningsvästar för att användas till besättningar på fartygets räddningsfarkoster.

 5. Om räddningsvästarna ombord inte är designade för personer som väger över 140 kg och har en omkrets över bröstet på mer än 1750 mm ska det finnas lämplig utrustning för dessa personer ombord vilket säkerställer deras säkerhet ombord.

Vilka krav ställs på räddningsvästar ombord?


Svaret på frågan hittar vi i "International Life-Saving Appliance (LSA) Code. LSA-koden är en kravspecifikation för livräddningsutrustning och arrangemang för att överge fartyg. LSA-koden innehåller också regler för hur testning och validering av livräddningsutrusning och arrangemang skall genomföras.


På ett fartyg ska det finnas räddningsvästar i tre olika storlekar. Kraven för de olika räddningsvästarna är snarlika men varierar lite beroende på om det är en räddningsväst för spädbarn, barn eller vuxna.


Tabell 1. Storlek på räddningsvästar ombord


En räddningsväst till en vuxen ska konstrueras så att;

 1. minst 75% av en grupp personer som är helt ofamiljär med räddningsvästen kan ta på sig räddningsvästen på rätt sätt inom 1 minut utan assistans eller instruktioner.

 2. alla personer ombord kan ta på sig räddningsvästen på korrekt sätt utan assistans inom en minut efter att ha fått instruktioner.

 3. den inte kan tas på på fel sätt eller skada personen som bär räddningsvästen.

 4. räddningsvästen snabbt kan säkras till den som bär västen utan att man behöver slå en knut.

 5. den är behaglig att bära.

 6. räddningsvästen tillåter bäraren att hoppa i vattnet från en höjd av minst 4,5 meter utan att skada personen eller räddningsvästen.

För en räddningsväst till spädbarn eller barn ska uppfylla samma krav med undantag av att det är tillåtet att ta hjälp för att få på räddningsvästen på korrekt sätt.


En räddningsväst för vuxna ska tillåta personen att simma en kort sträcka och att ta sig upp i en livräddningsfarkost. Ingen räddningsväst får tappa mer än 5% flytkraft efter 24 timmar i färskvatten. Alla räddningsvästar ska vara utrustade med en visselpipa och en "bodyline". En bodyline är en lina som du använder för att koppla ihop dig med andra nödställda. När räddningen kommer ska räddningsvästen vara stark nog för att lyfta upp den nödställde från vattnet till en räddningsfarkost.

Givetvis ska alla räddningsvästar vara utrustade med en lampa som aktiveras automatiskt i kontakt med vatten.


Uppblåsbara räddningsvästar enligt SOLAS


En räddningsväst är oftast av deplacerade modell men det finns även uppblåsbara räddningsvästar. Om en uppblåsbar räddningsväst används måste den bestå av minst två separata kammare där varje kammare går att blåsa upp manuellt. En uppblåsbar räddningsväst ska uppfylla kraven på räddningsväst enligt ovan även om en kammare blir punkterad. För att blåsa upp respektive kammare används en patron med koldioxid som kan lösas ut antingen automatiskt eller manuellt.


Högra bilden: Utan räddningsväst måste den nödställde själv hålla upp huvudet vilket bara fungerar så länge personen är vid medvetande. Bilden i mitten: Deplacerande räddningsväst. Högra bilden: Automatiskt uppblåsbar räddningsväst. Koldioxidflaskan syns tydligt på västens högra sida.


Har du räddningsvästar eller flythjälpmedel ombord?


En räddningsväst genomgår noggranna tester enligt LSA-koden. Bland annat genomförs "water performance test" vilket är ett test för att bestämma räddningsvästens förmåga att hjälpa en hjälplös, utmattad eller medvetslös person i vattnet. Testet ska också påvisa att räddningsvästen inte mer än nödvändigt begränsar möjligheten att röra sig i vattnet. Alla testerna görs i färskvatten utan vågor och av simkunniga personer endast bärandes badkläder. Testet av en räddningsväst utförs av minst 12 personer under en och samma dag. Räddningsvästens förmågor och prestanda jämförs efter testet med en referensväst för att verifiera om räddningsvästen uppfyller kraven eller ej. Förmågorna som testas under "water performance test" är följande.


 1. Fribord - avstånd från vattenytan till munnens underkant.

 2. Ansiktets vinkel från vattenytan

 3. Torso vinkel - bröstets position i förhållande till vertikala planet

 4. Kroppens lutning i sida - vinkeln mellan en tänkt linje genom axlarna och vattenytan

Figur från LSA koden 2017 Edition "Water performance Test"


Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page