top of page

Så här jobbar Basic safety Sweden AB
med hållbarhet

Företaget tillämpar en hållbarhetspolicy som givetvis omfattar hela vår verksamhet. Vår policy och hållbarhetsarbete redovisas nedan.

 

Syfte med vårt hållbarhetsarbete

Att integrera hållbarhetsprinciper vid planering, genomförande och uppföljning av utbildningar i syfte att främja ansvarsfull användning av resurser och för maximal skydd av miljön.

 

Mål med vårt hållbarghetsarbete

Öka medvetenheten om marina ekosystem och dess sårbarhet.

Främja hållbar användning av resurser.

Integrera hållbarhetsperspektivet i hela verksamheten och framförallt vid praktiska övningar.

Utbilda och inspirera kursdeltagare att agera som ansvarstagande förvaltare av marina miljöer.

Vidtagna åtgärder inom hållbarhet

Planera utbildningar med inriktning på hållbara metoder för hantering av miljöer. Som ett exempel på detta kan nämnas att skolan inte övar med brandskum i någon form. Vidare jobbar vi med att identifiera, bedöma och prioritera olika miljöaspekter i verksamheten. Genom att identifiera olika miljöaspekt kan vi minimera miljöpåverkan. Ett exempel på detta arbete är att vi har implementerat åtgärder för att minska avfall, energiförbrukning och användning av engångsprodukter.

Forskningsprojekt

Företaget deltar inte aktivt i något forskningsprojekt just nu.

Vi skulle gärna delta i sådant om ett tillfälle ges.

Miljöcertifiering

Vi strävar efter att få miljöcertifiering för skolan och dess aktiviteter.

Engagemang och medvetenhet

I framtiden vill skolan organisera seminarier, workshops och kampanjer för att öka medvetenheten om marina hållbarhetsfrågor. Detta inkluderar också att skapa forum för diskussion och idéutbyte kring hur man kan integrera hållbarhetsprinciper i vardagen och yrkeslivet till sjöss.

Utvärdering och Uppföljning

Skolan genomför regelbundna utvärderingar av hållbarhetsinsatserna för att identifiera framsteg och områden som behöver förbättras.

Anpassade hållbarhetsåtgärder baseras bland annat på feedback från studenter, personal och intressenter.

Vid årets slut sammanställer företaget en rapport över vilket klimatavtryck verksamheten har inneburit innevarande år. Skolan kompenserar därefter gjorda klimatavtryck.

För 2023 uppgick vårt utsläpp av koldioxid till 7,8 ton.

bottom of page