top of page

Introduktion till brandgasventilering på fartyg

Uppdaterat: 6 jan. 2021

Brandgasventilering handlar om att ventilera ut bandgaser. Oftast görs detta genom att ett hål görs i konstruktionen där rökgaserna kan ta sig ut. Med rätt teknik och taktik kan det ge framgång i arbetet med att begränsa branden och underlätta utrymningen. Den här artikeln handlar om brandgasventilering på fartyg.


Ämnet ingår i kursplanen för Basic safety grundkurs samt Advanced Fire Fighting grund- och fortbildningskurs.


Brandgasventilering inom kommunal räddningstjänst används för att;

1. minska påverkan på innestängda människor avseende värme och brandgaser.

2. underlätta utrymning.

3. underlätta räddningsinsatsen genom att minska värmebelastningen och förbättra sikten.

4. hindra eller begränsa brand­ och brandgasspridning.


För fartyg är det SOLAS, International Convention for the Safety of Life at Sea, som styr hur brandskyddet ombord på fartyget ska vara utformat. Kapitel 2-2 i SOLAS handlar om fire protection, fire detection and fire extinction.

När det gäller brandgasventilering så hittar vi grunderna i flera olika regler.

Regel 2 säger att The fire safety objectives of this chapter are to;

 1. prevent the occurrence of fire and explosion.

 2. reduce the risk to life caused by fire.

 3. reduce the risk of damage caused by fire to the ship, its cargo and the environment.

 4. contain, control and suppress fire and explosion in the compartment of origin.

 5. provide adequate and readily accessible means of escape for passenger and crew.

Som du märker så är det flera likheter mellan syftet med brandgasventilering inom kommunal räddningstjänst och de brandsäkerhetsmål som gäller på fartyg enligt SOLAS konventionen.


Regulation 9 handlar om hur branden ska inneslutas.

The purpose of this regulation is to contain a fire in the space of origin.


Alltså om det uppstår en brand ombord på ett fartyg ska branden begränsas till det utrymmet där den startade. Här kan brandgasventilering komma väl till användning. För att klara av att begränsa branden till det utrymme där den startar så krävs det att fartyget har ett inbyggt konstruktionstekniskt brandskydd som är intakt. Det förutsätter också att ventilationen inte av misstag sprider brandgaser mellan olika utrymmen inom vertikal eller horisontel zon ej heller mellan två zoner.


Det primära målet med brandgasventilering är som tidigare nämnt att minska risken för att branden sprider sig i fartyget. Om det finns passagerare ombord måste dessa kunna utrymma och evakuera i rökfria korridorer och trapphus. Brandgasventilering används för att styra varma, giftiga och brandfarliga brandgaser så att utrymning kan ske utan fara för liv för passagerare. Oftast går det att utnyttja befintlig ventilation och förberedd mekanisk ventilation, så kallade rökluckor, för att få ut brandgaserna. Räddningstjänsten använder sig gärna av bärbara fläktar. Genom att öppna ett par fönster i byggnaden efter att branden är släckt kan man med en bärbar fläkt i dörrhålet vädra ut brandgaser med friskluft på ett effektivt sätt. När detta inte räcker till överväger räddningstjänsten att göra hål i konstruktionen för att få ut brandgaser. Det kan till exempel handla om att plocka bort tegelpannor på villataket och därefter med motorsåg såga upp ett hål antingen direkt in i brandrummet eller i ett angränsande rum.


Fartyg byggs i stål eller aluminium och dessutom är det inte ovanlig att fartyg är flera våningar höga vilket gör att tekniken med håltagning inte blir så användbar på fartyg. Istället får besättningen jobba med befintlig ventilation och kanske om möjligt skapa "korsdrag" på ett finurligt sätt. Om bärbara fläktar finns ombord kan dessa vara ett bra hjälpmedel för att få ut brandgaser. Tänk dock på att du måste också se till så att det finns öppningar där både tillförd luft och brandgaser kan ta sig ut från fartyg. Om detta inte uppfylls kommer istället brandgaserna tryckas in i andra delar av fartyget och du riskerar att få en motsatt effekt mot vad du önskar. Alltså att branden sprider sig i fartyget.


Vid en brand ombord är det alltid högsta prioritet att släcka branden. I ett tidigt skede och parallellt med släckningsarbetet bör brandgasventilering påbörjas för att underlätta räddningspersonalens arbete och för att möjliggöra utrymningen av passagerare. Återigen, fel utförd brandgasventilering riskerar dock att syresätta branden vilket är raka motsatsen till vad vi önskar.


Förutsättningar för att lyckas med brandgasventilering ombord

För att lyckas med brandgasventilering ombord behöver besättningen vara övad och förberedd på olika scenarion som kan tänkas uppstå. Här listas några saker som bör vara uppfyllda för de personer som är i en ledande befattning ombord för att lyckas med brandgasventilering vid brand.


De som leder brandbekämpningen ombord måsta ha mycket god kännedom och kunskap om;

 1. det konstruktionstekniska brandskyddet ombord på aktuellt fartyg avseende zoner och brandceller.

 2. fartygets ventilationssystem.

 3. bränsle- och ventilationskontrollerade bränder

 4. brandförloppets fyra faser

 5. brandgasernas egenskaper

 6. hur brandgaser sprider sig.

Slutligen kan inte nog poängteras att övningar är extremt viktigt för att brandskyddet ska fungera vid en skarp insats brand. Det gäller inte bara brandgasventilering utan allt som har med brandbekämpning ombord att göra.


Räddningstaktik för brandgasventilering vid brand ombord


Räddningstaktik kan ses som mönster av tänkande och agerande för att utifrån det övergripande syftet att hindra eller begränsa skador på människor eller egendom eller i miljön, nå så bra insatsresultat som möjligt. Stefan Svensson, Brandgasventilering, MSB1477


Vid en brand ombord kommer många åtgärder ske samtidigt. Dessa åtgärder är vanligtvis knutna till varandra och sker i ett visst mönster. Vissa processer följer kanske till och med en checklista.

Dessa åtgärder och processer måste koordineras av en chef. Det är väsentligt för chefen att kunna identifiera förusättningarna och de problem som ska lösas, på kort och lång sikt.

För att klara av dessa uppgifter måste du och hela brandorganisationen vara väl övad och förberedd.


Detta är en kort artikel som introduktion till brandgasventilering ombord på fartyg. Ämnet är stort eller snarare gigantiskt. För dig som är i en ledande befattning för brandbekämpning ombord på ett fartyg rekommenderar vi att du läser boken Brandgasventilering skriven av Stefan Svensson. Boken är utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och finns att ladda ner gratis på MSBs hemsida. Publikationsnummer: MSB1477 - februari 2020 ISBN: 978-91-7927-000-1

Tack för att du tog dig tid!


Källhänvisning:

- SOLAS konsoliderad version 2020

- Brandgasventilering, Stefan Svensson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Publikationsnummer: MSB1477 - februari 2020 ISBN: 978-91-7927-000-1

338 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page