top of page

Riskbedömning och riskanalys - vad är det?

Uppdaterat: 10 apr. 2020

Dagligen förekommer orden riskbedömning och riskanalys i nyhetsflödet. Inte minst förekommer dessa båda begrepp i otaliga kursplaner för utbildningar inom säkerhet och arbetsmiljö. Men vad menar man egentligen med en riskbedömning och hur går en sådan till? Vi ska försöka reda ut begreppen. Nedanstående text är ett utdrag ur en lärobok med titeln Handhavande av snabba fartyg skriven av Kjell Johansson och utgiven av Jure förlag.


Dagligen genomför du flera riskbedömningar men de flesta är så självklara att du inte ens reflekterar över att du i själva verket gör en sådan. Ett exempel är att gåendes passera en trafikerad väg. Du tittar först åt ena hållet och därefter åt andra hållet för att säkerställa att inget fordon som kan äventyra din säkerhet är på väg mot dig. När du har bedömt risken till att det är ofarligt att passera vägen så börjar du gå.

Att korsa en väg föregås av en riskbedömning
Att korsa en väg kräver en riskbedömning.Vad är en risk?

Inom riskbedömning brukar man säga att en risk utgörs av sannolikheten för att något oönskat inträffar samt vilken konsekvens som situation leder till. Alltså en risk utgörs av sannolikhet och konsekvens. Vi människor brukar dock bedöma en och samma situation olika. Anledningen till hur just du bedömer en situation beror på vilken utbildning, övning och tidigare erfarenheter du har för just detta moment. Troligtvis kommer en erfaren brandman se annorlunda på risken för brand än en person som aldrig varit nära en större brand och kanske bara har ringa övning och erfarenhet av hur en brandsläckare fungerar.


Olycka och tillbud

Inom säkerhets- och arbetsmiljöarbetet finns flera olika begrepp. Man pratar förutom om risker bland annat om olycka och tillbud. Ett tillbud är något som var nära att bli en olycka. En olycka är en verklig skada på människor, miljö eller egendom. Genom att rapportera och utvärdera tillbud i din verksamhet får du förhoppninsgvis färre eller inga olyckor.


Riskbedömningens fyra steg

En riskbedömning görs i fyra steg.

Dess är;

Steg 1 - Inventering av risker

Steg 2 - Bedömning av inventerade risker

Steg 3 - Åtgärder

Steg 4 - Kontroll av genomföra åtgärder


Steg 1 – Inventering av risker

Första delen i en riskbedömning är att inventera alla risker som kan bli aktuella för de moment som ni ska genomföra. Svårigheten är att få med alla risker. Viktigt i detta arbete är att så många som möjligt av de berörda deltagarna får vara med och bidra med risker. Ett tips när ni inventerar risker är att vara ganska specifik. Haverikommisionen utreder olyckor i syfte att vi ska lära oss av andras misstag. Du kan därför få bra information om risker med en planerad verksamhet genom att läsa Haverikommisionens rapporter.


Steg 2 – Bedömning av risker

När ni har inventerat riskerna är det dags att bedöma alla riskerna. Som beskrivet inledningsvis utgörs en risk av sannolikhet att den inträffar och vilken konsekvens den kan ge. Här bör du använda en matris. Det finns många olika varianter och vilken du väljer är upp till er själva.Matris för riskbedömning
Matris för att bedöma risker.


Riskers sannolikhet att inträffa respektive konsekvens av den inträffade felhändelsen ska inte ses som antingen eller. Sannolikhetsskalan respektive konsekvensskala är i verkligheten linjärt stegrande från obefintlig sannolikhet/konsekvens till att händelsen kommer att inträffa med dödsfall som utfall. Du kan därför välja att ha flera steg i din matris. Matriser med tre, fem och sju steg används inom olika branscher. Nu ska alla risker som ni inventerat under steg 1 bedömas och läggas i en av rutorna i riskmatrisen.


Steg 3 – Åtgärder

I tredje steget ska riskerna behandlas och minimeras. Riskerna i matrisen kan elimeineras, motverkas och bevakas. Som du säkert redan förstått kan vi inte genomföra ett moment eller verksamhet i vårt arbete där det finns risker med hög sannolikhet att de inträffar och ger höga konsekvenser. Dessa risker måste bort innan vi kan påbörja vårt arbete.Bedömning av inventerade risker till sannolikhet och konsekvens
Åtgärder för att minimera risker.

Eliminering av en risk sker genom att helt ta bort sannolikheten för att den ska inträffa och/eller genom att ta bort konsekvensen av densamma. Det säkraste och mest eftersträvansvärda är att helt ta bort orsaken som genererar risken för den möjliga avvikelsen, vilket medför att ingen risk kvarstår. Ett alternativ till att eliminera en risk är att reducera den till en risk som motverkas eller bevakas. Strävan ska vara att reducera risken till en risk som ska bevakas, det vill säga en risk med låg sannolikhet och liten konsekvens. Rent generellt kan sägas att det finns många sätt och metoder för att minska sannolikheten, men få för att minska konsekvensen. Motverkan av en risk sker genom att sannolikheten minskas eller genom att minska konsekvensen av avvikelsen. Bevakning av en risk kan bland annat ske genom att orientera alla inblandade om risken. Det är möjligt att minska sannolikheten att ett tillbud eller olycka inträffar. Sådan åtgärder kan till exempel vara övning av personalen, tillföra mer personal, senarelägga verksamheten vilket ger mer tid för förberedelser och övning, att välja annan metod för att genomföra arbetet och användning av personlig skyddsutrustning.


Steg 4 – Kontroll

I sista steget genomför vi en kontroll av att de åtgärder som vi beslutat om i steg 3 är genomförda.


Vill du lära dig mer om risker och riskbedömningar så finns det flera utbildningar att gå. T ex en utbildning i grundläggande arbetsmiljöarbete. Kontakta oss på Basic safety så kommer vi gärna och berättar mer om risker och riskbedömningar.


574 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page